Dayanışma / Duyuru

BAŞSAĞLIĞI

Üyelerimizden Server Demirci'nin babası vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz. Tel: 0 543 302 32 18Nevşehir Hava Durumu

NEVSEHIR

MEB HaberleriEğitim-İş Yayınlar

ETM-

Atatürk Diyor Ki

Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, yurda ve ulusa sevgiyi, bağımsızlık şerefini öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman, onu kurtarmak için izlenmesi uygun olan en doğru yolu belletir.

Fotograf Galerisi

 • 1 mayis1.jpg
 • 1-mayis.jpg
 • 1.JPG
 • 1mayis2.jpg
 • 2.egitim semineri.jpg
 • 2.JPG
 • 3.JPG
 • 8.JPG
 • 8_mart.jpg
 • 10-kasim-.gif
 • 19 mays.jpg
 • 19 mays 2.jpg
 • 19 mays 3.jpg
 • 19 mays 4.jpg
 • 19 mays 6.jpg
 • 19 mays 8.jpg
 • 19 mays 11.jpg
 • 19-mayis-dava.jpg
 • 19-mays-atatrkn-samsuna-k.jpg
 • 19mayis.jpg
IMAGE
19 Mayıs’ı Kutlamak, Bir Ritüel Değil Görevdir!
Perşembe, 18 May 2017
Bugün, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, Samsun'a çıkarak, bağımsızlık ve özgürlük... Devamı...
IMAGE
Devrimci Ruhu Yaşıyor, Devrimleri Aydınlatıyor!
Çarşamba, 09 Kasım 2016
Kurtuluş Savaşı’nın mimarı, bağımsızlık savaşında dünyada bir ilk olmuş, devrimleriyle ulusa kimlik kazandırmış Türkiye... Devamı...
IMAGE
Cumhuriyetimizin 93. Yılı Kutlu Olsun
Cuma, 28 Ekim 2016
Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 93. yıl dönümünü, Cumhuriyetin öneminin bilinci ve... Devamı...
IMAGE
Darbe Girişimini Kınıyoruz
Cumartesi, 16 Temmuz 2016
Ülkemiz dün bir darbe girişimine sahne olmuş, demokrasi askıya alınmaya çalışılmış, çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetmiş,... Devamı...
IMAGE
Eğitim-İş Cumhuriyetin Eğitim Sistemine Karşı Nurettin Topçu’yla İlgili Seminer Çalışmalarına Katılmayacaktır
Cuma, 24 Haziran 2016
Milli Eğitim Bakanlığı, yaz dönemi seminerlerine, modern, çağdaş ve laik eğitim karşıtı, Atatürk ilke ve devrimleri ile Cumhuriyetin ve... Devamı...
IMAGE
Emperyalizm Halkları Birbirine Düşürüyor
Cuma, 03 Haziran 2016
Almanya Parlamentosu'nda 1915 Ermeni tehcirini, “soykırım” diye niteleyen tasarının kabul edilmesini şiddetle kınıyoruz. Emperyalizm,... Devamı...
IMAGE
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun
Çarşamba, 18 May 2016
Bugün, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, Samsun'a çıkarak, bağımsızlık ve özgürlük meşalesini yakmasının 97. yıldönümü.... Devamı...
IMAGE
Öğretmenlerin 2016 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu
Perşembe, 05 May 2016
Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmenlerin 2016 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme duyurusunu... Devamı...
IMAGE
TBMM Başkanı İsmail Kahraman Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuyoruz
Çarşamba, 27 Nisan 2016
TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın, laikliğin yeni anayasada olmaması ve dindar bir anayasa yapılması gerektiğini ifade etmesi nedeniyle tüm... Devamı...
IMAGE
23 Nisan Coşkumuz Engellenemez
Cuma, 22 Nisan 2016
Bugün ulusal egemenliğimizin,  demokrasi ve bağımsızlık mücadelemizin 96. yılını büyük bir heyecan ve coşkuyla kutluyoruz.... Devamı...
IMAGE
Eğitim-Bir-Sen Hakkında Suç Duyurusunda Bulunduk
Salı, 29 Mart 2016
AKP’ye yakınlığıyla bilinen Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim- Bir- Sen) Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum’un, “Kemalist... Devamı...


EĞİTİM - İŞ

EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI TÜZÜĞÜ

I. GE­NEL ESAS­LAR

Sen­di­ka­nın Adı ve Ad­re­si

Mad­de 1- “Eği­tim ve Bi­lim İş­gö­ren­le­ri Sen­di­ka­sı” adıy­la bir sen­di­ka ku­rul­muş­tur.

Sen­di­ka­nın kı­sa adı “EĞİ­TİM-İŞ”tir.

Sen­di­ka’nın Ge­nel Mer­ke­zi An­ka­ra’da­dır.

Ge­nel Mer­ke­zin baş­ka bir il’e ta­şın­ma­sı­na Sen­di­ka Ge­nel Ku­ru­lu ka­rar ve­rir.

Sen­di­ka­nın ad­re­si; Ataç-1 Sok. Günal Apt. 42/5 Kızılay-ANKARA

Sen­di­ka­nın Ku­rul­du­ğu Hiz­met Ko­lu

Mad­de 2- EĞİ­TİM-İŞ, Eği­tim, Öğ­re­tim ve Bi­lim Hiz­met Ko­lu’nda ku­rul­muş­tur. Bu hiz­met ko­lu­na, 4688 sa­yı­lı ya­sa­nın 41/a mad­de­si­ne gö­re ha­zır­la­nan yö­net­me­li­ğin be­lir­le­di­ği iş­yer­le­ri gi­rer.

Sen­di­ka­nın Amaç­la­rı

Mad­de 3- Sen­di­ka:

a) Üye­le­ri­nin or­tak eko­no­mik, sos­yal, öz­lük, mes­lek­sel, sen­di­kal hak ve çı­kar­la­rı­nı ko­ru­yup ge­liş­ti­re­rek on­la­ra da­ha say­gın bir ya­şam dü­ze­yi sağ­la­ma­ya,

b) Ülkede yaşayan herkesin çağdaş, bilimsel, laik, demokratik, parasız ve nitelikli eğitim hakkından yeterince yararlanmalarını sağlamaya,

c) Üye­le­ri­nin üs­tün so­rum­lu­luk duy­gu­su­na ve eği­ti­min gü­cü­ne da­ya­na­rak; Ata­türk’ün ön­der­li­ğin­de ku­ru­lan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­'nin ba­ğım­sız­lı­ğı­nı, ege­men­li­ği­ni, ulus ve ül­ke bü­tün­lü­ğü­nü, la­ik dü­ze­ni­ni, de­mok­ra­tik­leş­me ve ulu­sal eği­tim hedefini geliştirerek ko­ru­mak ve son­su­za ka­dar ya­şat­mak için elin­den ge­len her tür­lü ça­ba­yı gös­te­rmeye,

d) Üye­le­ri­nin daha ye­ter­li, say­gın, onur­lu bi­rer mes­lek ele­ma­nı ol­ma­la­rı için iş­ve­re­nin, üni­ver­si­te­le­rin ve di­ğer il­gi­li ku­ru­luş­la­rın ola­nak­la­rın­dan ya­rar­lan­ma­ya,

e) Çalışma koşullarını düzenleyen hükümlerin uluslararası ölçütlere uyumunun sağlanması, hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, grevli ve toplu iş sözleşmeli sendikal hakların tanınmasına, ça­lı­şır.

Sen­di­ka­nın Bağ­lan­dı­ğı Te­mel De­ğer ve İl­ke­ler

Mad­de 4- Sen­di­ka:

a) Irk, et­nik kö­ken, dil, kül­tür, din, cin­si­yet ve di­ğer ne­den­ler­le hiç­bir ay­rım yap­mak­sı­zın tüm in­san­la­rın de­ğer eşit­li­ği­ne ina­nır.

b) Sınıf ve kitle sendikacılığını savunur.

c) Eği­tim yo­luy­la bi­rey­ler, top­lu­luk­lar ve ulus­lar ara­sın­da ba­rı­şın, dost­lu­ğun, da­ya­nış­ma­nın, hoş­gö­rü­nün, in­san hak­la­rı­na ve de­mok­ra­si­ye say­gı­nın ge­liş­ti­ri­lip güç­len­di­ril­me­si­ne ça­lı­şır.

d) Kamu çalışanlarının ak­tif si­ya­set yap­ma hak­kı­nı ka­zan­ma­la­rı için ça­ba gös­te­rir; an­cak hiç­bir si­ya­sal par­ti ve ku­ru­luş­la or­ga­nik iliş­ki­ye gi­re­mez.

e) Or­gan­la­rı­nın olu­şu­mun­da ve iç iş­le­yi­şin­de de­mok­ra­tik ku­ral­la­ra, ör­güt ah­la­kı­na ti­tiz­lik­le uyar; ço­ğun­lu­ğun yö­net­me, muhalefetin ço­ğun­luk ol­ma hak­kı­na say­gı gös­te­rir.

f) Mü­ca­de­le ve et­kin­lik­le­rin­de, öğ­ren­ci­le­rin hak­la­rı­nın ön­ce­li­ği­ni gö­ze­tir; ço­cuk­la­rı, genç­le­ri ve en­gel­li­le­ri ko­ru­mak için her tür­lü du­yar­lı­lı­ğı ve ça­ba­yı gös­te­rir.

g) Gerektiğinde terör ve doğal afetler nedeni ile yaşamını kaybetmiş üyelerinin eş ve çocuklarına parasal yardimda bulunmak amacıyla bir yardımlaşma sandığı kurar. Mesleğinde ülke düzeyinde ve uluslararası alanda başarı göstermiş üyelerini bu sandıktan destekler. Bu yardımlar yönetmelikle düzenlenir.

Sen­di­ka­nın Yet­ki ve Gö­rev­le­ri

Mad­de 5- Sen­di­ka, ana­ya­sa ve ya­sa­lar­la Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin usu­lü­ne gö­re onay­la­dı­ğı ulus­la­ra­ra­sı söz­leş­me­ler­den do­ğan hak ve yet­ki­le­ri­ni kul­la­na­rak:

a) Sen­di­ka­nın ku­ru­lu bu­lun­du­ğu hiz­met ko­lu­na gi­ren ka­mu gö­rev­li­le­ri­ni, sen­di­ka ça­tı­sı al­tın­da ör­güt­le­ye­rek en ge­niş sen­di­kal bir­li­ği sağ­la­ma­ya ça­lı­şır.

b) Top­lu iş sözleşmeleri ya­par, bu ko­nu­da­ki uyuş­maz­lık­lar­da il­gi­li ma­kam­la­ra ve yar­gı or­gan­la­rı­na baş­vu­rur, gö­rüş ve öne­ri­ler su­nar, is­tem­ler­de bu­lu­nur, ge­rek­ti­ğin­de demokratik, meşru eylem ve etkinlikler ya­par.

c) Ça­lış­ma ya­şa­mın­dan, mev­zu­at­tan, top­lu iş sözleş­me­le­rin­den do­ğan an­laş­maz­lık­lar­da, üye­le­ri ve ya­sal mi­ras­çı­la­rı adı­na da­va açar, açı­lan da­va­lar­da üye­le­ri­ni ve ya­sal mi­ras­çı­la­rı­nı tem­si­len da­va­ya ve hu­su­me­te ehil olur, bu da­va­la­rı iz­ler, üye­le­ri­ne ve ya­sal mi­ras­çı­la­rı­na ad­li yar­dım­da bu­lu­nur.

ç) Üye­le­ri­nin hak ve çı­kar­la­rı­nı ko­ru­mak ve ge­liş­tir­mek ama­cıy­la, sendikanın amaç ve ilkelerine uygun ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı sen­di­kal üst ör­güt­le­re üye olur, on­la­rın ge­nel ku­rul ve top­lan­tı­la­rı­na de­le­ge, tem­sil­ci ya da göz­lem­ci gön­de­rir; on­la­rı ken­di top­lan­tı­la­rı­na ça­ğı­rır ve on­lar­la ya­yın de­ği­şi­mi, sen­di­kal eği­tim ko­nu­sun­da iş­bir­li­ği ve ge­rek­ti­ğin­de güç ve ey­lem bir­li­ği ya­par.

d) Amaç­la­rı­nı ger­çek­leş­tir­me­ye yö­ne­lik kurs, se­mi­ner, kon­fe­rans, pa­nel, açı­ko­tu­rum, ku­rul­tay ve ben­ze­ri eği­tim ve kül­tür et­kin­lik­le­ri dü­zen­ler.

e) Sağ­lık, ta­til, din­len­me, spor te­sis­le­ri, ki­tap­lık ve oku­ma oda­la­rı ku­rar ya da ki­ra­lar ve iş­le­tir.

f) Ka­dın üye­le­ri­nin ça­lış­ma ya­şa­mın­da ve sen­di­ka­da et­kin ola­bil­me­le­ri için ge­rek­li ön­lem­le­ri alır.

g) En­gel­li üye­le­ri­nin ça­lış­ma ya­şa­mı­nı ve sen­di­kal et­kin­lik­le­ri­ni ko­lay­laş­tır­mak için ge­rek­li ön­lem­ler alır.

ğ) Ki­tap, der­gi, bül­ten, bro­şür, ga­ze­te, ajans, yıl­lık ve ben­ze­ri ya­yın­lar ya­par, rad­yo ve te­le­viz­yon ka­nal­la­rı, in­ter­net si­te­le­ri ve baş­ka ba­sın ve ya­yın ku­ru­luş­la­rı ku­rar ve iş­le­tir.

h) Üye­le­ri­nin çı­kar­la­rı doğ­rul­tu­sun­da yar­dım ku­ru­mu, ban­ka, ko­ope­ra­tif, san­dık, kreş, yurt gi­bi eko­no­mik ve sos­yal ku­ru­luş­lar ku­rar ya da ku­rul­ma­sı­na yar­dım­cı olur ve bun­la­ra kat­kı­da bu­lu­nur.

ı) Üye­le­ri için mes­le­ki eği­tim, bil­gi ve de­ne­yim ka­zan­dı­rı­cı ça­lış­ma­lar ya­par.

i) Özel ya­sa ve yö­net­me­lik­ler­le ku­rul­muş, eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nı il­gi­len­di­ren ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın yö­ne­tim ve de­ne­ti­min­de üye­le­ri­nin söz ve ka­rar sa­hi­bi ol­ma­la­rı­nı sağ­la­ya­cak ça­lış­ma­lar ya­par.

Örgütler

egitimis_turkiye_haritasi

Ziyaretçi Sayımız

3204309
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
94
624
6225
3188071
30050
55063
3204309

Your IP: 54.83.66.51
Server Time: 2018-02-22 04:49:56

Haberler

Kimler Sitede

31 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Fotograf Galerisi

 • 1 mayis1.jpg
 • 1-mayis.jpg
 • 1.jpg
 • 1.JPG
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10-kasim-.gif
 • 19 mays.jpg
 • 19 mays 1.jpg
 • 19 mays 2.jpg
 • 19 mays 3.jpg
 • 19 mays 4.jpg
 • 19 mays 5.jpg
 • 19 mays 6.jpg
Telif Hakkı © 2018 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.